Opis produktu

STEEL RING

60 Klientów, którzy osiągną największy obrót na asortymencie motocyklowym w czasie trwania promocji, otrzyma zaproszenie na tor STEEL RING!

Wyjazd
■ Miejsce: Třinec, Czechy
■ Tor: STEEL RING
■ Data: 29-30.09.2018

Zapewniamy naszym uczestnikom kolację, nocleg w Hotelu Steelhouse oraz całodzienną zabawę na torze. Uczestnicy dojeżdżają ze swoimi motocyklami na miejsce we własnym zakresie.

Wartość zakupów na poszczególnych markach premiowana jest wg poniższego schematu:
przelicznik x3 – Centauro, Meteor, Optimal, RMS, MaXgear,
przelicznik x2 – Motobatt, KN, JT, Vicma,
przelicznik x1 – pozostały asortyment motocyklowy.

Okres trwania promocji: 6.08-22.09.2018 r.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – wszystkie towary motocyklowe dostępne w ofercie Auto Partner SA.
7. Nagrodą w Promocji jest zaproszenie na tor STEEL RING w Czechach w dniach 29-30.09.2018 wraz z kolacją, noclegiem w Hotelu Steelhouse oraz całodzienną zabawą na torze – wszystkie ćwiczenia uczestnicy wykonywać będą na własnych motocyklach.
8. Nagroda przydzielona będzie wg rankingu dla 60 najlepszych klientów (miejsca 1-60), stworzonego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Wartość zakupów na poszczególnych markach premiowana jest wg poniższego schematu (1 zł netto = 1 punkt):
przelicznik x3 – Centauro, Meteor, Optimal, RMS, MaXgear,
przelicznik x2 – Motobatt, KN, JT, Vicma,
przelicznik x1 – pozostały asortyment motocyklowy.
9. Termin obowiązywania Promocji: 6.08.2018 – 22.09.2018 r.
10. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com