Opis produktu

ReadySteady

Wygraj odświeżacze powietrza o wyjątkowym zapachu i niepowtarzalnym designie!

Nagradzamy 54 klientów z największym skumulowanym obrotem na asortymencie ReadySteady w całym okresie promocji.

Nagrody:
miejsca 1-12: 3x organizer do bagażnika ReadySteady + Pakiet SMELLY OWL (6 losowych zapachów do samochodu),
miejsce 13-32: 1x organizer do bagażnika ReadySteady + Pakiet SMELLY OWL (6 losowych zapachów do samochodu),
miejsca 33-54: – 1x organizer do bagażnika ReadySteady.

Okres trwania promocji: 4.06 – 16.06.2018 r.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – wszystkie dostępne referencje marki ReadySteady znajdujące się w ofercie Auto Partner SA.
7. Nagrody w promocji przydzielane są według rankingu stworzonego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji:
■ miejsca 1-12: 3x organizer do bagażnika ReadySteady + Pakiet SMELLY OWL (6 losowych zapachów do samochodu),
■ miejsce 13-32: 1x organizer do bagażnika ReadySteady + Pakiet SMELLY OWL (6 losowych zapachów do samochodu),
■ miejsca 33-54: – 1x organizer do bagażnika ReadySteady.
8. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom na podstawie wartości skumulowanego obrotu netto dokonanego na asortymencie promocyjnym, w okresie trwania promocji. Zakup klienta posiadającego więcej niż jeden oddział jest sumowany na podstawie konta płatnika/numeru NIP.
9. Jeden klient może zdobyć w promocji jedną nagrodę za osiągnięcie danego miejsca w rankingu.
10. Warunkiem ubiegania się przez uczestnika Promocji o nagrodę jest dokonanie zakupu towarów objętych Promocją na minimalną kwotę 200 PLN netto.
11. Termin obowiązywania Promocji: 4.06 – 16.06.2018 r.
12. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
13. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 21 dni od daty zakończenia promocji.
14. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
15. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
16. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
17. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
18. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.maxserwis.com.pl.
19. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.maxserwis.com.pl. i www.autopartner.com