Opis produktu

Promocja Sachs

Każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta, który zakupi wybrany asortyment marki Sachs w okresie trwania promocji, otrzyma profesjonalny żel BHP do mycia rąk, do silnych zabrudzeń gratis!

■ Zakup łożyska, wysprzęglika lub pompy Sachs = 1x żel BHP,
■ zakup sprzęgła lub koła dwumasowego Sachs = 5x żel BHP.

Okres trwania promocji: od 13.06 – 31.08.2018 r. lub do wyczerpania zapasu nagród.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Asortyment promocyjny – wybrany asortyment marki Sachs: łożyska, wysprzęgliki, pompy, sprzęgła oraz koła dwumasowe znajdujące się w ofercie Auto Partner SA.
6. Nagrodą w Promocji jest profesjonalny żel do mycia rąk, przyznawany za każdy zakup asortymentu promocyjnego w okresie trwania Promocji:
za zakup łożyska, wysprzęglika lub pompy Sachs, klient otrzyma 1 sztukę żelu BHP (350 g),
za zakup sprzęgła lub koła dwumasowego Sachs, klient otrzyma 5 sztuk żelu BHP (350 g).
7. Nagrody wręczone będą systematycznie co 2 tygodnie.
8. Termin obowiązywania Promocji: od 13.06.2018 r. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o ewentualnym wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
11. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
13. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
14. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
15. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.