Opis produktu

Pewny start z Bosch

Każdy Klient, który w trakcie trwania promocji osiągnie określony próg zakupowy na akumulatorach marki Bosch, otrzyma nagrodę!

Próg I: 1 500 zł netto – kurtka robocza Beta-Bosch,
Próg II: 2 000 zł netto – spodnie robocze Beta-Bosch,
Próg III: 2 500 zł netto – bezrękawnik puchowy z logo Bosch,
Próg IV: 3 500 zł netto – wózek na akumulatory Bosch oraz baner „Bosch akumulatory”.

Dodatkowo, 10 klientów z największym skumulowanym obrotem netto otrzyma atrapę akumulatora S5 AGM oraz flagę z logo Bosch.

Okres trwania promocji: 26.09 – 31.10.2018 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Zobacz ulotkę

*Ilość rozmiarów ograniczona.


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – akumulatory marki Bosch dostępne w sieci sprzedaży Auto Partner.
7. Nagrody zostaną wręczone klientom za osiągniecie danego progu zakupowego, na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji. Najwyższy próg promocji jest kumulowany. Jeden klient może otrzymać maksymalnie 3 nagrody. – Ilość rozmiarów jest ograniczona. Nagrodami w Promocji są:
Próg I: 1 500 zł netto – kurtka robocza Beta-Bosch,
Próg II: 2 000 zł netto – spodnie robocze Beta-Bosch,
Próg III: 2 500 zł netto – bezrękawnik puchowy z logo Bosch,
Próg IV: 3 500 zł netto – wózek na akumulatory Bosch oraz baner „Bosch akumulatory”.
Dodatkowo, 10 klientów z największym skumulowanym obrotem netto otrzyma atrapę akumulatora S5 AGM oraz flagę z logo Bosch.
8. Termin obowiązywania Promocji: 26.09.2018 do 31.10.2018 roku lub do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.