Opis produktu

Pakiety promocyjne od Castrol

Każdy klient, który w okresie trwania promocji zakupi beczkę oleju Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 60l otrzyma pakiet promocyjny.

Pakiet promocyjny zawiera:
■ 3 koszulki (mix rozmiarów),
■ 15 zapachów samochodowych z logo GTX Ultraclean,
■ 25 ulotek GTX Ultraclean 10W-40,
■ 1 plakat GTX Ultraclean,
■ 1 dyspenser do ekspozycji zapachów GTX Ultraclean.

Indeks promocyjny: 10W40 GTX 60L

Promocja trwa do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy Klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer Klienta z segmentu warsztat lub sklep/warsztat.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – beczki Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 60l znajdujące się w ofercie Auto Partner SA. Indeks promocyjny: GTX ULTRACLEAN 60L.
7. Nagrodami w Promocji są pakiety promocyjne zawierające: 3 koszulki (mix rozmiarów), 15 zapachów samochodowych z logo GTX Ultraclean, 25 ulotek GTX Ultraclean 10W-40, 1 plakat GTX Ultraclean oraz 1 dyspenser do ekspozycji zapachów GTX Ultraclean. Nagrody mogą być kumulowane po wielokrotności progu.
8. Termin obowiązywania Promocji: do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązać wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania promocyjnego zakupu.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).
12. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów tego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com