Opis produktu

Niech zaiskrzy na stadionie!

Każdy klient za skumulowany zakup w wysokości 2 500 zł netto na całym asortymencie NGK w okresie trwania promocji otrzyma replikę piłki Mistrzostw Świata 2018!

Dodatkowo, za każdy zakup świec zapłonowych marki NGK o wartości min. 200 zł netto klient otrzyma kufel kibica.

Okres trwania promocji: 11.05 – 30.06.2018 r. lub do wyczerpania nagród promocyjnych.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Asortyment promocyjny – wszystkie produkty marki NGK dostępne w sieci sprzedaży Auto Partner.
6. Nagrody zostaną wręczone klientom na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Nagrody mogą być kumulowane po wielokrotności progu. Nagrodą w Promocji jest replika piłki Mistrzostw Świata 2018 przyznawana za skumulowany zakup w wysokości 2 500 zł netto na całym asortymencie NGK oraz kufel kibica za każdy zakup świec zapłonowych o wartości min. 200 zł netto.
7. Termin obowiązywania Promocji: 11.05.2018 do 30.06.2018 roku lub do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
8. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
9. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 14 dni od daty zakończenia promocji.
10. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
11. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
13. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
14. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
15. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com