Opis produktu

Nagrody od Ravenol

Każdy Klient, który w trakcie trwania promocji osiągnie określony próg zakupowy na asortymencie marki RAVENOL, otrzyma nagrodę!

■ Próg I: 1 500 netto – karta paliwowa Orlen o wartości 50 zł.
■ Próg II: 2 500 zł netto – karta paliwowa Orlen o wartości 200 zł,
■ Próg III: 5 000 zł netto – karta paliwowa Orlen o wartości 350 zł,

Dodatkowo, 15 klientów z największym skumulowanym obrotem netto* otrzyma 2 części Katalogu Procedur RAVENOL gratis!

* Warunkiem ubiegania się przez Uczestnika Promocji o nagrodę jest dokonanie zakupu towarów objętych Promocją na minimalną kwotę 1 500 PLN netto.

Okres trwania promocji: 20.08 – 22.09.2018 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – wszystkie produkty marki RAVENOL dostępne w sieci sprzedaży Auto Partner.
7. Nagrody zostaną wręczone klientom na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji. Nagrody nie są kumulowane po wielokrotności progu. Nagrodami w Promocji są:
Próg I: 1 500 netto – karta paliwowa Orlen o wartości 50 zł.
Próg II: 2 500 zł netto – karta paliwowa Orlen o wartości 200 zł,
Próg III: 5 000 zł netto – karta paliwowa Orlen o wartości 350 zł,
Dodatkowo, 15 klientów z największym skumulowanym obrotem na asortymencie promocyjnym, w okresie trwania Promocji, otrzyma 2 części Katalogu Procedur RAVENOL gratis. Warunkiem ubiegania się przez Uczestnika Promocji o nagrodę jest dokonanie zakupu towarów objętych Promocją na minimalną kwotę 1 500 PLN netto.
8. Termin obowiązywania Promocji: 20.08.2018 do 22.09.2018 roku lub do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.