Opis produktu

MotoGP Brno – zdobądź zaproszenie!

Klienci, którzy osiągną największy obrót na towarach motocyklowych marki MOTUL oraz całości asortymentu motocyklowego w AP w czasie trwania promocji, otrzymają zaproszenie na wyjazd na motocyklowe mistrzostwa świata – MotoGP w Brnie, wraz z transportem, noclegiem i wyżywieniem!

Miejsce 1: zaproszenie na MotoGP x2,
Miejsca 2-7: zaproszenie na MotoGP x1.

Obrót w promocji naliczany będzie wg poniższych proporcji:
50% obrotu na towarach motocyklowych marki MOTUL
+ 50% obrotu na pozostałych towarach motocyklowych znajdujących się w ofercie Auto Partner SA.

Wyjazd
■ Runda: Monster Energy Grand Prix Czechy
■ Miejsce: Brno, Czechy
■ Tor: Automotodrom Brno
■ Data: 03-05.08.2018 r.

Okres trwania promocji: 1.06-27.07.2018 r.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – wszystkie towary motocyklowe dostępne w ofercie Auto Partner SA.
7. Nagrodami w Promocji są nagrody rzeczowe przydzielane według rankingu stworzonego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. naliczonego wg poniższych proporcji:
50% obrotu na towarach motocyklowych marki MOTUL + 50% obrotu na pozostałych towarach motocyklowych znajdujących się w ofercie Auto Partner SA.
8. Nagrodami w Promocji są zaproszenia na Monster Energy Grand Prix Czechy na torze w Brnie w terminie 03-05.08.2018 r. wraz z transportem, noclegiem i wyżywieniem, przydzielane wg rankingu:
Miejsce 1: zaproszenie na MotoGP x2,
Miejsca 2-7: zaproszenie na MotoGP x1.
9. Termin obowiązywania Promocji: 1.06.2018 – 27.07.2018 r.
10. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
11. Wręczenie nagród odbędzie się 3 sierpnia 2018 podczas wyjazdu.
12. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
13. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
14. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
15. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
16. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
17. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com