Opis produktu

Aktywny sezon z LIQUI MOLY

Nagradzamy klientów z największym skumulowanym obrotem na wybranym* asortymencie LIQUI MOLY w całym okresie promocji!

Nagrody:
miejsce 1-10: zegarek G-Shock + torba podróżna + torba sportbag,
miejsce 11-62: zegarek G-Shock + torba sportbag.

Dodatkowo, każdy klient, który w czasie trwania promocji dokona zakupów produktów promocyjnych za skumulowaną kwotę 1 500 zł netto, otrzyma torbę sportbag.
Nagrody nie kumulują się.

Okres trwania promocji: 7.05 – 7.07.2018 r. lub do wyczerpania zapasu nagród.

*Z promocji wyłączone są poniższe produkty:
LM2184P, LM8973P, LM2316P, LM9511P, LM1856P.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – wszystkie dostępne referencje marki LIQUI MOLY znajdujące się w ofercie Auto Partner SA z wyłączeniem produktów: LM2184P, LM8973P, LM2316P, LM9511P, LM1856P.
7. Nagrodami w Promocji są nagrody rzeczowe przydzielane według rankingu stworzonego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji:
■ miejsca 1-10: zegarek G-Shock + torba podróżna + torba sportbag,
■ miejsca 11-62: zegarek G-Shock + torba sportbag.
Dodatkowo, nagrodą w Promocji jest torba sportbag, przyznawana za osiągnięcie obrotu 1 500 zł netto wyznaczonego w walucie PLN na asortymencie promocyjnym, w okresie trwania Promocji. Nagrody nie są kumulowane. Kolor zegarka będzie dobrany droga losową.
8. Warunkiem ubiegania się przez Uczestnika Promocji o nagrody za miejsca 1-10 jest dokonanie zakupu towarów objętych Promocją na minimalną kwotę 10 000 PLN, a o nagrody za miejsca 11-62 na minimalną kwotę 6 000 PLN netto.
9. Termin obowiązywania Promocji: od 07.05.2018 do 07.07.2018 r.
10. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom na podstawie wartości skumulowanego obrotu dokonanego na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Zakup klienta posiadającego więcej niż jeden oddział jest sumowany na podstawie konta płatnika/numeru NIP.
11. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
12. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
13. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji do Auto Partner SA.
14. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia jej dotarcia do Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
15. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
16. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie 21 dni od daty zakończenia Promocji.
17. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów tego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
18. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.